Predmet Ročnej licencie
Predmetom Ročnej licencie je odplatné poskytovanie elektronického prístupu do online vzdelávacieho systému (online učebne) odborného vzdelávacieho portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, na webovej adrese www.jvscd.sk/lms. Online učebňa je virtuálne zariadenie, ktoré obsahuje výukový vzdelávací software s digitálnymi vzdelávacími obsahmi – najmä ide o prednášky, hovorené výklady, videá, animácie, testy a iný interaktívny a multimediálny obsah.

Predmet Ročnej licencie je poskytovaný Objednávateľovi a Koncovému užívateľovi ako plne funkčný online software, teda bez potreby inštalácie do počítača alebo mobilného zariadenia Koncového používateľa. Vzdelávacie obsahy Predmetu Ročnej licencie sa nesťahujú z internetu, ale spúšťajú sa a používajú v každom bežnom webovom prehrávači s pripojením na internet.

Dodávateľ
Dodávateľom služby a majiteľom autorských práv a duševného vlastníctva online učebne JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, teda Predmetu Ročnej licencie je spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o., Košice, IČO 50719726. Dodávateľ sa zaväzuje  poskytovať Predmet ročnej licencie zmluvným spôsobom, na základe zvoleného typu ročnej licencie. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať plnú technickú podporu a údržbu pri prípadných technických a užívateľských problémoch, spojených s používaním Predmetom ročnej licencie a zároveň byť celkovo byť súčinný a nápomocný každému Objednávateľovi a jeho oprávneným Koncovým používateľom tak, aby mohol plnohodnotne používať produkt.

Objednávateľ
Objednávateľom Predmetu ročnej licencie je fyzická osoba (SZČO) alebo právnická osoba (PO), ktorá si z vlastného záujmu a pre interné vzdelávacie potreby a aktivity jeho spoločnosti zakúpila ročný licenčný prístup k používaniu Predmetu Ročnej licencie a jeho vzdelávacích obsahov. Zakúpenie ročných licencií alebo prístupov je realizované formou Objednávky ročnej licencie.

Objednávateľom Predmetu ročnej licencie sú zvyčajne autoškoly, vzdelávacie spoločnosti v oblasti cestnej dopravy, dopravné spoločnosti, školy, úrady a pod. Objednávateľom Predmetu ročnej licencie nemôže byť súkromná osoba (jednotlivec) v rámci prípravy na skúšky odbornej spôsobilsoti v cestnej doprave – v taxislužbe, autobusovej doprave a nákladnej cestnej doprave.

Objednávateľ si zvolí typ ročnej licencie a vyplnením a odoslaním Objednávky ročnej licencie zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito licenčnými a obchodnými podmienkami.

Objednávateľ licencie ako SZČO alebo PO je oprávnený poskytnúť svoj prístup do online učebne iba oprávneným Koncovým používateľom (definícia nižšie). Objednávateľ je povinný oboznámiť každého oprávneného Koncového používateľa jeho ročnej licencie s platnými licenčnými podmienkami a ich dodržiavaním z ich strany. Objednávateľ zároveň preberá dohľad a zodpovednosť za používanie Predmetu ročnej licencie Koncovými používateľmi.

Objednávateľ nie je oprávnený ďalej prenajímať alebo inak poskytovať – poplatne alebo bezodplatne – svoj prístup k Predmetu  Ročnej licencie tretím stranám (fyzickým osobám ani podnikateľom), inak sa vystavuje riziku trestného stíhania a vysokej finančnej pokute.

Koncový používateľ ročnej licencie

Koncový používateľ je najmä:

  • zmluvný žiak autoškoly a zmluvný inštruktor autoškoly v prípade ak je Objednávateľom Predmetu ročnej licencie autoškola alebo školiace a výcvikové stredisko,
  • zmluvný mobilný zamestnanec, zmluvný manažér vzdelávania alebo zmluvný lektor či iný učiteľ v prípade, ak je Objednávateľom Predmetom ročnej licencie iná dopravná alebo vzdelávacia spoločnosť, škola, úrad a pod.,

Zmluvnosťou je myslené, že každý z oprávnených Koncových používateľov je v niektorom z nasledujúcich zmluvných vzťahov s dotyčným Objednávateľom: zmluva TPP, zmluva VPP, mandátna zmluva (k SZČO). Neakceptuje sa zmluva o spolupráci, zmluva o dielo a iné nepravidelné nezamestnanecké vzťahy.

Dôrazne upozorňujeme Koncových používateľov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu v žiadnej forme a žiadnym nepovoleným spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené online priamo na portáli JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, (Predmet Ročnej licencie) sú chránené obchodným a autorským platným právom SR a EÚ ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ služby oprávnený pozastaviť licenčný prístup pre takého Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý je dôvodne podozrivý, že tieto ustanovenia porušil.

Dodávateľ následne dokáže získať informácie z bezprostrednej histórie používania systému JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, pomocou ktorých je možné identifikovať Objednávateľa / Koncového používateľa, ktorý neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom umožnil, alebo vykonal.

Koncoví používatelia licencie sú bezpodmienečne povinní dodržiavať, aby svoje prístupové údaje k Predmetu ročnej licencie používali IBA ONI SAMI – a neposkytovali ich tretím osobám, najmä osobám bez platného licenčného zmluvného alebo klientského vzťahu s Objednávateľom (definícia vyššie), inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Prístupy pre súkromné osoby

Portál eAutoškola.sk ponúka okrem ročných licencií pre autoškoly, školy, školiace strediská a iné organizácie (viď vyššie) aj prístupy pre súkromné osoby, ktoré sa nazývajú PRÍSTUP. Prístup je určený pre individuálnych záujemcov (súkromné osoby) o štúdium v online učebni, najmä k odborným spôsobilosťam v cestnej doprave. Oprávnený užívateľ je iba jeden, prístup a jeho obsahy nie je možné premietať, zdieľať s inými ani používať inak, než v súkromnom zariadení (PC, notebook, tablet alebo smartfón). Obsahy sú prístupné 2 mesiace (po dohode aj iné obdobie). Vzdelávací systém sleduje aktivity vášho konta, preto prosíme, v rámci Licenčných podmienok neposkytujte prístupy tretím osobám ani organizáciám, inak sa vystavíte trestným rizikám za porušenie autorských práv! Na PRÍSTUP sa vzťahujú aj všetky povinnosti Koncového používateľa.

Záverečné ustanovenie

Licenčné podmienky, ktoré tu nie sú priamo vymenované, sa riadia všeobecne platnými obchodnými predpismi SR – obchodným zákonom, autorským zákonom a smernicami ES o používaní počítačového programu, elektronických službách, počítačovej kriminalite a výkone autorských a majetkových práv k nehmotnej veci (sofwarové právo, internetové právo).

Každý Objednávateľ / Koncový používateľ portálu JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Objednávateľ prehlasuje, že si obsah tohto dokumentu a licenčných podmienok prečítal, rozumie mu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje.

Dôležité upozornenie:
Portál jvscd.sk používa na niektorých svojich miestach materiály z verejne dostupných zdrojov, alebo odkazuje na ne priamo zo svojho vzdelávacieho prostredia. Vzhľadom k tomu, že všeobecná miera kopírovania a používania obsahov umiestnených na internete je natoľko rozsiahla, že nám to neumožnilo vždy a za každých okolností identifikovať autora obsahu, mohlo sa stať, že sme neúmyselne použili materiál, na ktorý si môže uplatňovať autorský nárok tretia strana. Ak ste majiteľom takéhoto obsahu a chcete si vysporiadať jeho používanie, neodkladne nás kontaktujte na tel. 0948 203 003, aby sme dali veci do poriadku. Ceníme si slobodu internetu, ale na druhej strane si ctíme aj autorské zákony a právo. Ďakujeme vopred za pochopenie.

Jaroslav Verlík
prevádzkovateľ portálu a online učebne
JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave,